HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Thema: Waarde van advies

Financiële gezondheid

Zorgen over geldzaken en financiën hebben een negatief effect op je gezondheid. Wat kan een werkgever hierin betekenen? Welke mogelijkheden zijn er om medewerkers te ondersteunen? En hoe kan een financieel of fiscaal adviseur daarin faciliteren?

HAN Redactie
343393 Foto van rekenmachine en stethoscoop voor projectpagina associate lectoraat Sustainable Finance & Tax
Thema: Adviesrol

Onderzoek koplopers duurzaamheid

Wie zijn koplopers als het gaat om het verweven van duurzaamheid en meervoudige waardecreatie bij financieel en fiscaal advies? En wat kunnen anderen van hen leren?

HAN Redactie
453205 Stockfoto van papieren bootjes waarvan er een koploper is voor projectpagina van associate lectoraat Sustainable Finance and Tax
Thema: Waarde van advies

Ontwikkeling instrumenten meervoudige waarde van advies

Om de adviesmarkt te helpen invulling te geven aan meervoudige waardecreatie, ontwikkelt het associate lectoraat instrumenten die in de praktijk kunnen worden toegepast. De instrumenten worden in samenwerking met docenten, studenten en het werkveld ontwikkeld.

HAN Redactie
395619 selectie en plaatsing puzzel
Project

Circulaire havenslib: optimalisatie laagdikte van slib voor duurzame kleiproductie

Zand en andere grove grondstoffen worden steeds schaarser door intensief gebruik in infrastructuur en industrie, terwijl miljarden kubieke meters slib wereldwijd worden uitgebaggerd om vaargeulen en havens operationeel te houden.

HAN Redactie
436783 Slib
Project

Rivierwerken

Er wordt continu ‘reuzenarbeid’ verricht in het rivierengebied in het teken van hoogwaterbescherming, vaarwegbeheer, natuurontwikkeling en delfstoffenwinning. Bij veel van deze rivierprojecten maakt grondverzet het grootste deel uit.

HAN Redactie
354260 luchtfoto rivierenlandschap hoogwater A50 richting Loenen

Zintuigenlabo

Hoe maken we vanuit onze zintuigen contact? De STERKplaats Nijmegen en het Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking zijn het zintuigenlabo opgestart om dit te onderzoeken. We zijn een groep met ervaringsdeskundigen, coaches, onderzoekers, studenten en docenten.

HAN Redactie
427883 Project Zichtbaar maken wat werkt van HAN Lectoraat Ethiek van Verbinding voor mensen met een verstandelijke beperking, vormgever Sanneke Duijf
Project

Enactive Mind Autisme

De autismezorg is toe aan vernieuwing. Om écht zorg te bieden die past bij de meest kwetsbare mensen met autisme. Te vaak is er sprake van te weinig aansluiting in de specialistische zorg bij de actuele leefwereld van de persoon met autisme. Enactive Mind Autisme vormt een nieuwe werkwijze.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
458614 Volwaardig-Leven-met-Autisme_Header-Enactive-Mind_2022
Opleiden van de ingenieurs van morgen

MORE (Modulair Research Vehicle)

De toekomst van mobiliteit is onzeker. Gaan we elektrisch rijden, op waterstof of rijden we over 50 jaar autonoom en niet zelf? Gezien deze onzekerheid is MORE op de HAN in Arnhem opgezet als een wendbaar en aanpasbaar leerprogramma.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
495445 Onthulling van de eerste HAN MORE modulair research vehicle in mei 2022 tijdens het HAN Automotive Research kennisfestival
Participatie met perspectieven

Arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders

Het project Participatie met perspectieven richt zich op de arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders. In Nederland is deze groep ondervertegenwoordigd wat betreft arbeidsparticipatie. Hoe kunnen publieke professionals op passende wijze vrouwelijke statushouders begeleiden naar werk?

HAN Redactie
413231 Post-hbo Bedrijfskunde, praten, samenwerken, overleggen, overleghokje, Ruitenberglaan 31, 2022
Project

Gelijkwaardige samenwerking

Wat verstaan we onder gelijkwaardig samenwerken? Waarom is het zo belangrijk? Doen we wat we zeggen? Goede samenwerkingsrelaties van professionals met jeugdigen, ouders, hun sociale systeem én met andere betrokken hulpverleners zijn cruciaal.

HAN Redactie
31751 studenten op straat met kaartjes in hand