HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Eigen regie in dagelijkse activiteiten

In de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk worden kennis en producten ontwikkeld voor cliënten, burgers, studenten, docenten en professionals over eigen regie in dagelijkse activiteiten. De onderzoekslijn wordt georganiseerd door de opleiding Ergotherapie en het Lectoraat Neurorevalidatie van de HAN.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek
EFFEMPART project

Familieparticipatie op de Intensive Care

Het betrekken van naasten in de basiszorg tijdens een IC-opname verkleint de kans op klachten na de opname (het Post intensive care syndroom – PICS en PICS-Familie). In dit EFFEMPART project onderzoeken we de effecten van de bestaande werkwijze / het keuzemenu voor inbedding van familieparticipatie.

HAN Redactie
279038 verpleegkundige dicht bij patiënt aan IC-bed
Project

Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl

Dit project is bedoeld om deskundigheid te bevorderen bij wijkverpleegkundigen en docenten. Om het vak van wijkverpleegkundige goed te kunnen (blijven) uitvoeren is 'leren in de praktijk' onontbeerlijk.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
close-up drie mensen in gesprek
Project

Gemeenschappelijk wonen en sociale cohesie onder (oudere) bewoners

Vergrijzing en het landelijke beleid dat inzet op langer zelfstandig thuis woning heeft gevolgen voor woningcorporaties. Zij krijgen te maken met een grotere groep (kwetsbare) oudere bewoners binnen hun huurderspopulatie.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten
Project

Prometheus

De beroepspraktijk van professionals die werken aan het op orde houden van dijken is sterk aan verandering onderhavig. Binnen beheerorganisaties zoals waterschappen en Rijkswaterstaat werken professionals aan de beoordeling, beheer & onderhoud, en versterking van waterkeringen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
null
Project

Benefits of Art Therapy

Binnen dit project voeren we onderzoek uit naar effecten van beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen cluster B/C.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
student schilderen
Project

Richtlijnen in de wijkzorg

Vanuit het nationaal programma voor richtlijnontwikkeling hebben we 2 nationale richtlijnen voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld. Een richtlijn over de omgang met eenzame patiënten. En een richtlijn palliatieve zorg in de thuissituatie. Het helpt wijkverpleegkundigen en andere professionals.

HAN Redactie
Ouderenzorg
Project

Let op je Woorden

In het het onderzoeksproject 'Let op je Woorden' onderzoeken we wat het effect is van een communicatietraining voor fysiotherapeuten die structureel gericht is op het bevorderen van positieve verwachtingen van de patiënt met lage rugpijn.

HAN Redactie
fysiotherapeute met patiënt
Project

SAFE-END

Vaak moet bij een spoed-ambulancerit zorg op locatie verleend worden (EHGV: Eerste Hulp Geen Vervoer). Dit legt een enorme druk op hbo-professionals in de ambulancezorg en de spoedzorgketen. Ze missen namelijk de handvatten om juist te handelen. In dit project onderzoeken we hoe we dit verbeteren.

HAN Redactie
met ambulance jas hartmassage
Project

Kwalitatieve evaluatie leerwerktraject Dynamisch op Weg

Mensen zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Werkleerbedrijf ‘Dynamisch op Weg’ is opgezet om onder andere jongeren en statushouders voor te bereiden op werk. Dit onder begeleiding van een jobcoach. Levert deze aanpak en samenwerking betekenisvolle resultaten op?

HAN Redactie
groep mensen achter laptop informeel