Onderzoek

Het lectoraat onderzoekt hoe de gebouwde omgeving de zelfredzaamheid van bewoners kan stimuleren. We kijken daarvoor naar het ontwikkelen van ‘future friendly’ en ‘reactieve’ woonomgevingen. Behoeften en leefstijl van de eindgebruikers staan centraal, zodat ze hun voorkeuren vorm kunnen geven.

Lectoraat architecture in health. Living labs

Het onderzoek kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak op het gebied van bouw en gezondheidszorg. Het accent ligt daarbij op de gebouwde woon- en leefomgeving van ouderen. Verschillende kennisdomeinen worden bij elkaar gebracht. Van daaruit komen we tot geïntegreerde ruimtelijke concepten en toepassingen voor een duurzame en gezonde woonomgeving. We volgen de benadering van het Maatschappelijk Verantwoord Bouwen (MVB), waarbij een mensgerichte en integrale aanpak centraal staat. Als basis hiervoor worden methoden uit Design Thinking en Participatory Design gebruikt. Deze methoden zijn ingebed in social gerontological theories & innovation sciences

We onderscheiden 3 onderzoekslijnen

Projecten

ACE: Accelerating the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region

Momenteel heeft 1/5 van de huishoudens in de EU professionele zorg nodig. Het zorgsysteem en medische faciliteiten kunnen dit toenemende aantal gebruikers van zorg niet aan, zeker gezien het personeelstekort. ACE heeft als doel het versnellen van (adoptie van) innovaties die aansluiten bij de behoeften.

31730 student lacht naar andere student

Gezonde werkomgevingen

Hogeschool-docenten hebben een bovengemiddelde kans op een burn-out. In dit project zijn ontwerprichtlijnen ontwikkeld voor een gezonde werkomgeving die de stress zou moeten reduceren.

473157 Stagiair Emma Kok in een groende kantooromgeving in het kader van het project Gezonde Werkplek

The Art of Connection

Hoe verbeter je de sociale interactie tussen (oudere) bewoners in de wijk? Dit project van het Lectoraat Architecture in Health ontwikkelt hiervoor een interactieve openbare ruimte in de wijk Malburgen in de buurt Bakenhof (Arnhem).

328688 Coehoornpark ingang

KRAKE (Krachtige Kernen) - Woon Community

Het deelproject Woon Community (onderdeel van het KRAKE project) richt zich op een specifieke vraag. Die luidt: hoe moeten we de fysieke woonomgeving van kleine kernen inrichten om de leefbaarheid te kunnen optimaliseren.

321705 Co-creatie sessie met geeltjes tijdens een KRAKE overleg

Empathische woonomgeving

Hoe mooi zou het zijn als de woonomgeving van laagopgeleide ouderen een positieve bijdrage levert aan hun gezondheid. Of de woonomgeving van ouderen met een laag inkomen, en zo sociaaleconomische gezondheidsverschillen helpt verkleinen. Architecture in Health zoekt het uit.

Dames leest krant in empathische woning

Wijkgerichte Energietransitie

Klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de nieuwe economie vragen om nieuwe, integrale antwoorden. De HAN werkt aan oplossingen die slim, schoon & sociaal zijn. Wijkgerichte Energietransitie is een programmalijn van Sustainable Energy & Environment (SEE).

118572 zonnepanelen met blauwe lucht

De Slimme Woonkamer

Stel je voor: Een leefomgeving die zich aanpast aan en anticipeert op de gebruiker met dementie. Een omgeving die de bewoner begrijpt en zorg levert. Een Slimme Woonkamer die de bewoner met dementie ondersteunt bij het uitvoeren van dagelijkste activiteiten.

Dames leest krant in empathische woning

Gemeenschappelijk wonen en sociale cohesie onder (oudere) bewoners

Vergrijzing en het landelijke beleid dat inzet op langer zelfstandig thuis woning heeft gevolgen voor woningcorporaties. Zij krijgen te maken met een grotere groep (kwetsbare) oudere bewoners binnen hun huurderspopulatie.

ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten

Werkwijze

Het lectoraat maakt voor onderzoek gebruik van de Empathische Ontwerpmethode van Mohammadi (2017). Deze ontwerpmethode combineert etnografische onderzoeksmethoden met de welbekende living lab-methodiek. In deze methodiek worden ruimtelijke interventies, producten, diensten en technologieën ontwikkeld, geprototyped en gevalideerd in levensechte proeftuinen. Hierdoor worden ontwerpers en onderzoekers nóg beter in staat gesteld om de leefwereld van eindgebruikers te begrijpen. Zij kunnen zo écht met hen meevoelen en ervaren. De Empathische Ontwerpmethode onderscheidt 4 stappen: Verkennen, Vertalen, Verwerken en Valideren. Deze stappen worden telkens in nauwe samenwerking met de doelgroep doorlopen. 

Verkennen

De stap ‘Verkennen’ richt zich op het verzamelen van zowel theoretische als ervaringskennis. Specifiek wordt daarbij gekeken naar de (toekomstige) gebruikers van bijvoorbeeld een ruimte, product of dienst. Deze ervaringen worden in de stap ‘Vertalen’ door ontwerpers omgezet naar ontwerpconcepten. Daarbij wordt samengewerkt met de doelgroep en zo goed mogelijk rekening gehouden met de context van de toekomstige gebruikspraktijk. In de stap ‘Verwerken’ worden er vervolgens experimentele prototypen van de innovatie(s) gerealiseerd. Dit gebeurt in een proces van co-creatie met de doelgroep. Tot slot is er de laatste stap: ‘Valideren’. Hier wordt nagegaan of de interventie het gewenste effect bereikt en aan de wensen en behoeften van de gebruikers is voldaan. 

Samenwerking

Het lectoraat voert (samen met het werkveld en het onderwijs) multidisciplinair, empirisch wetenschappelijk en altijd praktijkgericht onderzoek uit, o.a. door intensief samen te werken met andere hogescholen en universiteiten, maatschappelijke organisaties (woningcorporaties) en het bedrijfsleven. In verschillende onderzoeks- en promotieprojecten zetten wbijvoorbeeld samen met woningbouwcoöperaties of ouderenbonden op. Waar mogelijk dragen studenten bij aan ons onderzoek. Daarnaast draagt Architecture in Health bij aan de opleidingen van de Academie Built Environment van de HAN. 

SamenwerkingsverbandTechnologie en Samenleving

Internationale concurrentie, hoogwaardige technologie en eisen op het gebied van duurzaamheid speelt een steeds grotere rol voor bedrijven. Ze streven dus naar innovatieve, efficiënte en effectieve producten en diensten. Samenwerkingsverband Technologie en Samenleving werkt aan ondersteunende en innovatieve onderzoeksprojecten voor het werkveld. Samen met het onderwijs. We dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs, de innovatieve kracht van de beroepspraktijk én een duurzame samenleving.

distributiecentrum