Monitor Leren en lesgeven met ict op de HAN

De monitor Leren en lesgeven met ict voor de HAN is onlangs weer van start gegaan! Op dinsdag 9 mei j.l. is de verzendknop ingedrukt en ontvingen 2406 docenten en instructeurs per mail een uitnodiging voor het invullen van een digitale vragenlijst met vragen over hun ict-bekwaamheid van en inzet van ict in het onderwijs.


Digitalisering en flexibilisering

Digi- en datavaardige studenten én medewerkers, flexibilisering en blended onderwijs behoren tot de speerpunten van het koersbeeld van de HAN 2022-2028. Het HAN-brede professionaliseringsprogramma HAN Open Digital Horizons zet bovendien in op het ontwikkelen van de competenties van docenten voor leren en lesgeven met en over ict om het gebruik van ict in het onderwijs en de aandacht voor het opleiden van studenten in ict-geletterdheid voor leven, leren en werken te vergroten en te verbeteren.

Voortgang in beeld brengen

Om de ontwikkelingen op docentniveau met onderzoek te kunnen volgen, wordt door iXperium Centre of Expertise periodiek de monitor Leren en lesgeven met ict uitgezet onder de HAN-docenten en -instructeurs van de verschillende academies. Het doel van de HAN-brede afname van de monitor, die voor het eerst in 2020 plaatsvond, is om de algemene voortgang binnen de HAN en de verschillende academies te kunnen monitoren.

Wat is de monitor Leren en lesgeven met ict?

De monitor Leren en lesgeven met ict is een gevalideerde online vragenlijst die ingaat op het feitelijk gebruik van ict in het onderwijs en de competenties van docenten voor leren en lesgeven met ict op basis van zelfinschatting. De inhoud van de vragen is gebaseerd op de competenties Leren en lesgeven met ict. De resultaten tonen waar docenten, teams en opleidingen van de verschillende academies staan op het gebied van ict en kunnen gebruikt worden om academiespecifieke ambities over ict op te stellen. Bij herhaalde afname geeft de monitor bovendien inzicht in de opbrengsten van de professionalisering en andere inspanningen.

Hoe ziet de monitor er uit?

Docenten en instructeurs van de HAN ontvangen per e-mail een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst. Het invullen duurt circa 20 minuten en gaat via een persoonlijke link. De minimaal benodigde respons om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de stand van zaken, is 30%. De monitor kan tot en met 2 juni worden ingevuld.

Wat levert deelname aan de monitor op?

De deelnemende academies ontvangen een rapportage waarin de resultaten worden teruggekoppeld. Iedere academie binnen de HAN krijgt daarnaast een presentatie van de resultaten van de eigen academie met bijbehorend factsheet. De resultaten zullen bovendien via een online portal worden teruggekoppeld op academie- en teamniveau. In dit portal kunnen de eigen resultaten onderling bekeken en vergeleken worden om zo het gesprek op teamniveau over ict en ontwikkelbehoeften van docenten op gang te brengen. 

Eerdere HAN-brede afname van de monitor

In 2020 is de monitor Leren en lesgeven met ict reeds voor de eerste keer HAN-breed afgenomen. In totaal hebben toen 1087 docenten deelgenomen (responspercentage 49%). De resultaten toonden dat ict nog geen structurele plek in de lessen van de meeste HAN-docenten had, ondanks de toename in het gebruik van ict bij de ondersteuning en facilitering van afstandsonderwijs als gevolg van de COVID-19-crisis. Over de gehele linie was het didactisch gebruik van ict bovendien nog weinig divers; het merendeel van de HAN-docenten gaf aan niet veel ict in te zetten en/of niet te beschikken over een breed palet aan ict-toepassingen die ze in hun onderwijs kunnen inzetten.

Daarnaast bleek de meerderheid van de docenten zich in 2020 hooguit basaal vaardig te voelen op de verschillende competentiedomeinen voor leren en lesgeven met ict, terwijl zij wel de meerwaarde van het gebruik van ict in het onderwijs inzagen, zowel op didactisch als maatschappelijk vlak.

Meer bevindingen lees je in de rapportage van de monitor Leren en lesgeven met ict onder HAN-docenten 2020.