Burgers en professionals in gesprek over inwonerinitiatieven voor Samenredzaamheid

De Leergemeenschap van het project Samenredzaamheid kwam op 17 oktober voor de 2e keer bijeen bij de HAN. America Left, Zorgcoöperatie Brummen Gezond en Gezondheidscentrum Presikhaaf, de 3 aangesloten inwonerinitiatieven, gaven een update van de voortgang van hun initiatieven en deelden ervaringen.

Samenwerken met en vanuit de buurt

De 2e bijeenkomst van de Leergemeenschap van het project Samenredzaamheid opende met de vraag: ''Hoe kun je als inwonerinitiatief het ‘meedoen’ bevorderen en samenwerken met en vanuit de buurt?''

Annica Brummel, senior onderzoeker van het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit van de HAN, startte met een leerzame presentatie. Zij besprak met de deelnemers een aantal mechanismen van participatie en uitsluiting en illustreerde dat met talloze praktijkvoorbeelden.

Vervolgens ontstond een levendig gesprek over gedeelde ervaringen. De leden van de expertgroep van het project droegen daarin actief hun steentje bij. Ze vinden dat door het uitwisselen van de wijze van aanpak veel van en met elkaar wordt geleerd: ''Dit biedt de mogelijkheid om eens bij elkaar in de keuken te kijken. Het is altijd leerzaam om te zien hoe je dingen anders aan kunt pakken dan hoe wij het hebben gedaan.''

Dit biedt de mogelijkheid om eens bij elkaar in de keuken te kijken. Het is altijd leerzaam om te zien hoe je dingen anders aan kunt pakken.

Vitaliteitscoöperatie America Left 

WMO Zorg

In America is het inwonersinitiatief 'Vitaliteitscoöperatie America Left' gestart met het aanbieden van WMO zorg. Het keukentafelgesprek wordt gevoerd door de wijkverpleegkundige, die in dienst is van de coöperatie, en de dorpsondersteuner.

America Left heeft veel baat bij het Missie en Visie document dat zij hebben opgesteld en vaak als een ijkpunt voor hun activiteiten gebruiken. De toenemende bekendheid van de Vitaliteitscoöperatie leidt ook tot aanmelding door jonge Americanen, waarvan er nu 2  als huishoudelijke hulp zijn gestart.

''Het volgende doel is het versterken van de verbinding met zorg- en welzijnsprofessionals,'' zeggen de woordvoerders van America Left. ''We hopen dat 'Welzijn op Recept' als nieuw intiatief de samenwerking tussen inwoners en professionals kan versterken. Maar voordat dat kan werken, moeten er eerst goede afspraken worden gemaakt tussen zorgprofessionals en de welzijnscoach en er moet een goede verbinding met inwonerinitiatieven zijn.'' 

Er moeten eerst goede afspraken worden gemaakt tussen zorgprofessionals en de welzijnscoach en er moet een goede verbinding met inwonerinitiatieven zijn.

Zorgcoöperatie Brummen Gezond 

Inwonersgroepen

Zorgcoöperatie Brummen Gezond (ZCBG) is gestart met inwonersgroepen, waarmee zij behoeften van inwoners in kaart willen brengen. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met diverse stakeholders. ''We ontdekken nu dat de naam Zorgcoöperatie misschien niet handig is gekozen, want dat geeft meteen het idee van professionele zorg,'' geven de leden van ZCBG aan. ''Maar het gaat er juist om dat inwoners meer voor elkaar gaan betekenen, dus we moeten nog eens goed nadenken over die naam.''

Het gaat er juist om dat inwoners meer voor elkaar gaan betekenen.

Gezondheidscentrum Presikhaaf 

Kerngroep samenwerking zorg en welzijn

Vanuit Gezondheidscentrum Presikhaaf is een kerngroep gevormd om samenwerking tussen zorg en welzijn bij complexe hulpvragen adequater te kunnen beantwoorden. Inwoners nemen hieraan actief deel volgens het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. ''In onze multiculturele wijk hebben inwoners sterke verschillende verwachtingen van zorgprofessionals,'' zeggen de leden van Presikhaaf. ''Door gesprekken met het inwonerspanel proberen we daar beter zicht op te krijgen, zodat we samen tot meer passende zorgverlening kunnen komen.''

Door gesprekken met het inwonerspanel proberen we beter zicht te krijgen op de verschillende verwachtingen, zodat we samen tot meer passende zorgverlening kunnen komen.

Eigenaarschap en onderling vertrouwen zijn cruciaal

''Een van de eindconclusies van de bijeenkomst was dat eigenaarschap en onderling vertrouwen cruciaal zijn,'' aldus Geert Rutten, senior onderzoeker en projectleider vanuit het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening.

"Als inwoners (mede) eigenaarschap ervaren van een initiatief of een activiteit en vertrouwen hebben in het doel en in de uitvoerders, bevordert dat actieve participatie vanuit de inwoners.''

''In het voorjaar van 2023 vindt de laatste bijeenkomst van de leergemeenschap plaats. We gaan het hebben over goede voorbeelden uit de praktijk en succesfactoren die we zien in de initiatieven van Samenredzaamheid. Daarnaast bespreken we in hoeverre een betere samenwerking tussen professionals en inwoners leidt tot een grotere participatie van inwoners in zorg- en ondersteuningsactiviteiten."

Meer weten?

Stuur voor vragen of meer informatie over dit project een mailbericht naar projectleider:

Partners

Het project Samenredzaamheid is gefinancierd door het Ministerie van VWS en wordt samen met de Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) uitgevoerd.