354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: Jos Sanders, lector bij het lectoraat Leren tijdens de Beroepsloopbaan.

Wat is je belangrijkste onderzoeksvraag?

Het zijn er meer dan een: hoe komen we van een op diploma’s gerichte arbeidsmarkt naar een meer op skills gerichte arbeidsmarkt? Welke bijdrage levert die skillsbenadering dan aan een beter functionerende arbeidsmarkt, Leven Lang Ontwikkelen en minder ‘social waste’? En hoe verander je een werkomgeving in een echt krachtige leerwerkomgeving waar huidige en toekomstige professionals hun skills niet alleen goed kunnen inzetten, maar die ook bewust en toekomstgericht verder ontwikkelen?

370448 Jos Sanders bij AWVN CrisisKrakers

Hoe onderzoek je dat?

Van literatuurstudies naar casestudies en van ontwerponderzoek naar actieonderzoek, veel rondom de focus Smart Region. Maar vooral mooi zijn de echte experimenten met bijvoorbeeld digitale skills-paspoorten en het effect- en procesonderzoek dat daar bij hoort. We kijken bijvoorbeeld een jaar lang bij een groep van 25 vijftigplussers met fysiek zwaar werk in de bouw en de infra- en installatiebranche of zo’n digitaal skills-paspoort er echt aan bijdraagt dat zij een beter zicht hebben op ál hun eigen actuele skills en de ontwikkeling die ze doormaken en -maakten in hun werk. 

Helpt dit mensen gemakkelijker stappen te zetten in hun loopbaan of in leren en ontwikkelen? Dat willen we weten. Samen met vakmensen of studenten brengen we in beeld wat hun actuele en volledige skills-set is en laten we ze zien welke ontwikkeling er in die skills-set zit. Dat doen we op basis van hard bewijs als diploma’s, zacht bewijs als self-assessments en semi-hard bewijs als oordelen van leidinggevenden, werkgevers en derden. 

Daarnaast onderzoeken we bij een groep van 120 studenten in het mbo of ze een betere start maken op de arbeidsmarkt door een digitaal skills-paspoort bovenop hun diploma. We kijken ook of studenten, werknemers en werkzoekenden meer eigen regie nemen op hun Leven Lang Ontwikkelen. Gaan ze actiever gebruikmaken van de vele mogelijkheden die er zijn om stappen te zetten in de arbeidsmarkt? Mooi werk is dat.

Met de juiste skills op het juiste moment kunnen we de problemen op de IC’s en in de bouw sneller oplossen.”

Wat wil je ermee bereiken?

Uiteindelijk wil ik bereiken dat iedereen die dat nodig heeft zelfbewust bij een onderwijsinstelling naar binnen stapt om iets bij te leren. Heb je je eigen skills en ontwikkeling in beeld, dan ken je jezelf beter en kun je van meer toegevoegde waarde zijn op de arbeidsmarkt én van (vervolg)onderwijs genieten. Werkgevers dienen beter zicht te hebben op het actuele en volledige beschikbare menselijke kapitaal bij werknemers, werkzoekenden en studenten, ín organisaties en in regio’s. Dan is veel gerichter onderwijs- en arbeidsmarktbeleid mogelijk. Ook kunnen we dan de grote, noodzakelijke vraagstukken als de energietransitie, klimaatopgave, zorgopgave en bouwopgave versneld uitvoeren. Want we slagen er dan beter in de juiste skills op het juiste moment, op de juiste plek te krijgen. Of dat nu de IC is, de bouwplaats of de wijk die van het gas moet…. Daar wil ik aan bijdragen.

Waarmee maak je het verschil?

Door in de praktijk te experimenteren met verschillende skills-instrumenten en aan te sluiten bij lokale, regionale, nationale en internationale agenda’s en netwerken. Dat doe ik zoveel mogelijk samen met een topper als collega Derk-Jan Nijman en alle collega’s van team BOLLO: BeroepsOnderwijs en Leven Lang Ontwikkelen. 

We moeten er op blijven hameren dat diploma’s weliswaar belangrijke indicatoren zijn voor iemands bekwaamheden, bevoegdheden én trainbaarheid, maar dat ze in veel gevallen lang niet volledig de lading dekken. En erop blijven hameren dat het gebrek aan een of meer diploma’s lang niet altijd wil zeggen dat iemand dus ook niet over de skills beschikt of gaat beschikken die nodig zijn om een bepaald beroep uit te gaan oefenen. Die focus op diploma’s als ‘ordeningsprincipe’ voor de arbeidsmarkt hindert nog veel noodzakelijke arbeidsmarkttransities.

Meer onderzoekers van de HAN?

Nienke Hofstra

"Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen. Dit vraagt (onder andere) om effectievere en efficiëntere logistieke processen. Een belangrijke sleutel is ander keuzegedrag van mensen."

417934 Portret Dr. Nienke Hofstra, onderzoeker bij het lectoraat Logistiek en Allianties aan de HAN

Paul Rood

"Om ook in de toekomst goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden zullen we de komende decennia slim en innovatief moeten ontwikkelen."

242741 Portret foto van Paul Rood

Debra Trampe en Daphne Hachmang

"Ons onderzoek is belangrijk omdat onderwerpen zoals de invoering van de Omgevingswet en ‘inclusief communiceren’ erg leven bij gemeenten."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Bram Kin

"Logistiek is gevarieerder dan men vaak denkt. Het gaat niet enkel om het thuisbezorgen van pakketten en de bevoorrading van supermarkten en restaurants."

384077 Portret Bram Kin

Martina de Witte

"Juist zorgbehoevende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van stress hebben baat bij muziektherapie."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Suzanne van Hees

"We willen een handreiking opleveren die getoetst is en werkt. In feite moeten we tegen de werkgever kunnen zeggen: ‘Als dit aan de hand is, kun je dat doen’."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Maya Sappelli

"Hoe maken we uitkomsten van data science echt begrijpelijk en bruikbaar voor de eindgebruiker?"

356410 Foto Maya Sappelli, onderzoekers van de HAN

Jeroen Veen

"Ik wil effectieve hulpmiddelen ontwikkelen die betaalbaar, breed beschikbaar en makkelijk te gebruiken zijn."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Menno Merts

"Door met bestaande motoren, na een beperkte aanpassing, op hernieuwbare brandstof te kunnen draaien kan op korte termijn een grote verduurzaming bereikt worden met een kleine footprint."

234763 Menno Merts in onderzoekssetting

Meer weten over Jos Sanders?

Extra informatie over het onderzoek van Jos Sanders? Je vindt alles over zijn expertise, drijfveren, projecten en publicaties hier.

Lectoraat Leren tijdens de beroepsloopbaan jos sanders